Оддели

Оддели

Центар за специјален третман

Ортопедија и Трауматологија

Ортопедија со ортопедска хирургија е гранка од медицината која се занимава со заболувањата

Ревматологија

Ординацијата по ревматологија пружа врвен суб-специјалистички преглед кај пациенти со болести на локомоторниот систем

Нутриционизам

Нутрицијата се дефинира како наука за активноста на храната, пијалоците и нивните компоненти во биолошките системи.

Интерна Медицина

Интерната медицина е гранка на медицината која се занимава со дијагностицирање и третман на болести...

Неврологија

Неврологијата е гранка во медицината која проучува нарушувања на нервниот систем

Центар за дијагностички услуги

Специјалист Радиолог

Радиологија или така наречени медицински дијагностички процедури е серија на различни испитувања на различни делови од телото...

Биохемиска Лабораторија

Квалитетот на лабораториските резултати е клучна основа за воспоставување соодветна дијагноза и соодветен третман за пациентот.

Неврологија

Нутрицијата се дефинира како наука за активноста на храната, пијалоците и нивните компоненти во биолошките системи.

Центар за жени и деца

Гинекологија и Aкушерство

Гинекологија и Акушерство е медицинска специјалност , односно гранка која опфаќа превенција, дијагноза и третман на болести ...

Специјалист Педијатар

Педијатријата е област на медицина која се занимава со превенција и третман на деца...

Анестезиологија

Анестезиологијата е гранка на медицината која се занимава со проучување на третман ...

Центар за хируршки третман

Општа Хирургија

Хирургијата е гранка на клиничка медицина која се занимава со третман на болести и повреди на оперативен...

Анестезиологија

Анестезиологијата е гранка на медицината која се занимава со проучување на третман ...

Центар за здравје

Медицина на Труд

Развојот на медицината во голема мерка ги зголеми шансите за одржување на здравјето, одложување на почетокот...

Неврологија

Neurology Neurology is a branch of medicine that studies disorders of the nervous system. It deals with examinations and check-ups...

Интерна Медицина

Internal Medicine Internal medicine is a branch of medicine that deals with the diagnosis and treatment of diseases of the...

Биохемиска Лабораторија

Квалитетот на лабораториските резултати е клучна основа за воспоставување соодветна дијагноза и соодветен третман за пациентот.

One естетика

Естетска Стоматологија со имплантологија и протетска рехабилитација

Стоматологија со имплантологија и протетска рехабилитација Во денешно време современата стоматологија...

Ортодонција

Ортодонтската терапија подразбира поставување на забите во најдобра можна...

Пластична Реконструктивна и Естетска Хирургија

Незадоволството од сопствениот изглед знае да допринесе до непријатно чувство и сериозно да влијае врз...