Оддели

Оддели

Центар за жени и деца

Gynecology & Obstetrics

Гинекологија и Акушерство е медицинска специјалност , односно гранка која опфаќа превенција, дијагноза и третман на болести кои го засегаат репродуктвниот систем, за сите жени во секое возрасно доба. Оваа специјалност вклучува две гранки:

Педијатрија

Педијатријата е област на медицина која се занимава со превенција и третман на деца, како и советување со родители.

Анестезиологија

Анестезиологијата е гранка на медицината која се занимава со проучување на третман на акутна и хронична болка и промени што се случуваат во организмот за време и веднаш по операцијата, како и проучување на кардиопулмонална реанимација.

Центар за хируршки третман

Општа Xирургија

Хирурзите во општата болница One Hospital се реномирани експерти, добро познати во нашата земја, обучени и добро подготвени во секое време да ги задоволат потребите на своите пациенти.

Абдоминална и дигестивна хирургија

е третман за болести на делови од телото вклучени во варењето. Ова ги вклучува хранопроводникот, желудникот, тенкото црево, дебелото црево и ректумот.

Урогинеколошки интервенции

Our urogynecology specialists have experience treating all conditions of the female urinary and reproductive tract.

Урологија

Urology is a part of health care that deals with diseases of the male and female urinary tract.

Торакална хирургија

Торакална хирургија се однесува на операции на органи во градниот кош.

Ортопедија

Ортопедските хирурзи користат и хируршки и нехируршки средства за лекување на мускулно-скелетни трауми, болести на 'рбетот, спортски повреди, дегенеративни болести, инфекции, тумори и вродени нарушувања.

Анестезиологија

Анестезиологијата е гранка на медицината која се занимава со проучување на третман на акутна и хронична болка и промени што се случуваат во организмот за време и веднаш по операцијата, како и проучување на кардиопулмонална реанимација.

Центар за специјален третман

Интерна Медицина

Интерната медицина е гранка на медицината која се занимава со дијагностицирање и третман на болести на внатрешните органи на човечкото тело. Во раните фази на медицинскиот развој, постоеле две гранки, хирургија и интерна медицина.

Надворешен соработник од областа на Нутригеномијата

Исхраната е дефинирана како наука за тоа како храната, пијалоците и нивните компоненти дејствуваат во биолошките системи. Хранливите материи содржани во храната им овозможуваат на организмите да функционираат.

Кардиологија

Гранка на медицина која е специјализирана за дијагностицирање и лекување на болести на срцето, крвните садови и циркулаторниот систем. Овие болести вклучуваат коронарна артериска болест, проблеми со срцевиот ритам и срцева слабост.

Ревматологија

Ревматолошката пракса овозможува врвен субспецијалистички преглед кај пациенти со болести на локомоторниот систем.

Неврологија

Неврологијата е гранка во медицината која проучува нарушувања на нервниот систем. Се занимава со испитувања и прегледи на невролошките пациенти, изведување дијагностички процедури, дијагностицирање и лекување на заболувања на мозокот, ‘рбетниот мозок, нервите, мускулите и крвните садови ориентирани во оваа област.

Ендокринологија

Endocrinology is the study of hormones. Hormones are essential for our every-day survival. They control our temperature, sleep, mood, stress, growth and more.​

Центар за дијагностички услуги

Специјалист Радиолог

Радиологијата е гранка која се унапредува на дневно ниво со унапредување на технологијата и во правец на дијагностика , но денес и во третман .Голема улога доби во онколошката сфера и во интервентните процедури .

Гастроентерологија

Gastroenterology is the branch of medicine focused on the digestive system and its disorders.

Биохемиска Лабораторија

Квалитетот на лабораториските резултати е клучна основа за воспоставување соодветна дијагноза и соодветен третман за пациентот.

Неврологија

Неврологијата е гранка во медицината која проучува нарушувања на нервниот систем. Се занимава со испитувања и прегледи на невролошките пациенти, изведување дијагностички процедури, дијагностицирање и лекување на заболувања на мозокот, ‘рбетниот мозок, нервите, мускулите и крвните садови ориентирани во оваа област.

Центар за здравје

Медицина на Труд

Развојот на медицината во голема мерка ги зголеми шансите за одржување на здравјето, одложување на почетокот на болеста, како и успехот на лекувањето. Систематските прегледи даваат целосен увид во состојбата на нашето тело и служат за превенција и навремено откривање на здравствени проблеми и болести. Спречувањето на појава на некоја болест е секогаш подобро и поевтино отколку подоцна да се лекува.

Неврологија

Неврологијата е гранка на медицината која ги проучува нарушувањата на нервниот систем. Се занимава со прегледи и прегледи на невролошки пациенти, изведување дијагностички процедури, дијагностицирање и лекување на болести на мозокот, 'рбетниот мозок, нервите, мускулите и крвните садови ориентирани во оваа област.

Интерна Медицина

Интерна медицина е гранка на медицината која се занимава со дијагностицирање и лекување на болести на внатрешните органи на човечкото тело. Во раните фази на медицинскиот развој постоеле две гранки, хирургија и интерна медицина

Биохемиска Лабораторија

Квалитетот на лабораториските резултати е клучна основа за воспоставување соодветна дијагноза и соодветен третман за пациентот.

One естетика

Естетска Стоматологија со имплантологија и протетска рехабилитација

Естетската стоматологија е неопходна или изборна стоматологија направена со козметички материјали. Без разлика дали е неопходно или не да се реши распаѓањето, болеста или функцијата, стоматологот бара од пациентот да направи личен избор да инвестира во сопствената стоматолошка грижа и личниот изглед на забите.

Ортодонција

Естетиката во ортодонтска смисла може да се подели во три категории: макроестетика, минестетика и микроестетика. Макроестетиката вклучува евалуација на лицето и вклучува фронтална проценка и анализа на профилот

Пластична Реконструктивна и Естетска Хирургија

Пластичната, реконструктивна и естетска хирургија, позната како Пластична хирургија, е операција која има за цел да ги обнови ткивата, органите и функционалните недостатоци кои доаѓаат од раѓање или предизвикани од болести, несреќи, изгореници, тумори итн.

Закажете термин веднаш: