Д-р Ејјуб Ејјуб

Гинекологија и Aкушерство

Образование

  •  ОУ „Санде Стерјовски“ - Кичево ОУ „Мирко Милески“ - Кичево Универзитет „Св. Кирил и Методиј-Медицински факултет, Скопје 2006-2012.
  • Универзитет Гоце Делчев-Медицински факултет
  • Специјализација по гинекологија и акушерство 2013-2019 година.

Работно искуство

Од 05.11.2013 -30.06.2018 Доктор по општа медицина ЈЗУ „ФАРМАЦИЈА ЕРА“ -Кичево

Од 07.10.2019 - 05.07.2020 Доктор по медицина Сп. Гинеколог-акушер-Поликлиника ПЗУ ПРОМЕДИКА ПРИМА

Од 07.07.2020 - 30.09.2020 Доктор по медицина Сп. Гинеколог и акушер - ПЗУ САНТЕ ПЛУС ГРУПА

Други Лекари