Д-р Вилдане Палоши

Медицина на Tрудот

Образование

  • 1985 год. Медицински Факултет, по Општа Медицина – Универзитет на Приштина”, Приштина, Р.Косово
  • 1991 год. Специјализација по медицина на трудот, при Медицискиот Факултет – Универзитет на Приштина, Приштина, Р.Косово
  • Учество во домашни и интернацинални конгреси, симпозиуми и работилници во областа на оцена на работна способност

Работно искуство

  • 1985 -1990 Доктор по Општа Медицина во Завод за Здраствена Заштита – Приштина Р.Косово
  • 1990 – 1993 Специалист по медицина на трудот во Дом Здравје, Приштина Р.Косово
  • 1993 – 2001 ПЗУ Медика, Тетово, Р.С.Македонија
  • 2001 – 2020 Претседавач во второстепена Инвалидска Комисија за оцена на работна способност во Скопје при Фонд на Пензиско и инвалидско осигурување на Р.С.Македонија
  • Раководител и член на првостепена Инвалидска Комисија за оцена на работна способност во Скопје при Фонд на Пензиско и инвалидско осигурување на Р.С.Македонија
  • 2020 Специалист по медицина на трудот “One Hospital“ Тетово, Р.С.Македонија

Членство

  • Член на Лекарска комора на Македонија

Други Лекари