Д-р Агрон Палоши

Интерна Медицина

Образование

  • 1989, Медицински Факултет, Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј”, Скопје, Република Македонија
  • 2007, Специјализација по Интерна Медицина, Универзитетски Клинички Центар, Св. Кирил и Методиј, Скопје, Република Македонија

Работно искуство

  • Oрдинација по општа медицина ПАЛОШИ-Тетово со Биохемиска лабораторија во состав
  • Интернист во ПЗУ ПАЛОШИ

Членство

  • Член на Македонско здружение на кардиолози (Macedonian Societi of Cardiologist)
  • Европско здружение на кардиолози
  • МЗАКИ-(Македонско здружение по алергологија и клиничка имунологија )

Други Лекари