Консултант - Д-р Јусуф Вејсели

Gastroenterohepatology

Образование

 •  Универзитетот Свети Кирил и Методиј, Медицински факултет
  Rruga “50 Divizija” бр.6, 1000 Скопје- Р. Северна Македонија
 • General medicine – St. Cyril and Methodius University, Faculty of Medicine “50 Divizija” no.6, 1000 Skopje- R. of Northern Macedonia
 • 2008 Internal diseases St. Cyril and Methodius University, Faculty of Medicine “50 Divizija” no.6, 1000 Skopje- R. of Northern Macedonia
 • Subspecialist  Gastroenterohepatology – 2012
 • European University Bul. “St. Klimend Ohridski” – Skopje, Republic of Northern Macedonia Master
 • 2015 година - Менаџмент за здравје и фармација

Работно искуство

 • 2001-2004 Општ лекар
 • 2004-2008 година специјалист, оддел за интерна медицина, оддел за интерна медицина
  Воена болница 8 септември, Скопје - Р. Северна Македонија
 • 2008- Интерна Mедицина
 • 2008-2010 Internal Medicine, Department of Gastroenterohepatology – Military Hospital 8 September, Skopje – R. of Northern Macedonia
 • 2011- Раководител на одделот за гастроентерохепатологија
  Воена болница 8 септември, Скопје - Р. Северна Македонија
 • 2012- Гастроентерохепатолог
 • Клиника за општа медицина село Чегране, Гостивар - Р. Северна Македонија
 • Градска болница Гостивар, Р. Северна Македонија
 • Воена болница 8 септември Скопје, Р. Северна Македонија

Лиценцирање за медицински процедури:

 • Абдоминален ултразвук
 • Гастроскопија
 • Колоноскопија
 • ERCP - Ендоскопска ретроградна холангиопанкреатографија

Дополнително Oбразование:

 1. ГИСТ, Извештај на случај - 2014 година
 2. Полипектомија како постапка - 2015 година
 3. Раздразливо дебело црево - 2017 година
 4. ППИ - 2017
 5. Превенција на гастроинтестинално крварење - 2017 година
 6. Егзокрина инсуфициенција на панкреасот - 2017 година
 7. Функционални гастроинтестинални нарушувања и егзокрина инсуфициенција на панкреасот 2018 година
 8. Ендоскопска трансмурална дренажа на панкреатична псевдоциста - 2018 година
 9. Човечка фасциолијаза од Ф. Хепатика, извештај за случај - 2019 година
 10. Klatskin Tumor, Case Report – 2019

Други Лекари