Важноста на систематските прегледи во период на пандемија со Covid-19

Кое е значењето и зошто е важно да направите систематски преглед? -Правото на заштита при работа е уставно гарантирано право на секој граѓанин. Ова право се остварува преку низа на законски и подзаконски акти од различна област, со единствена цел – да се овозможи највисок степен на безбедност на работно место, да се елиминира и […]

Лекарски уверенија

Во ПЗУ ONE Polyclinic во склоп на приватната болница ONE Hospital, успешно функционира служба по медицина на трудот. Покрај услугите предвидени со законот за безбедност при работа (систематски, периодичи, предходни, здравствени прегледи), врши и здравстевени прегледи за издавање на лекарски уверенија за различни потреби и тоа: -Лекарско уверение за вработување -Лекарско уверение за лиценца за […]