Spitali I pare në rajonin e pollogut dhe në rajonin jugperëndimor të Maqedonisë së Veirut që kryen operacionin e histerektomsë laparaskopike!

The first hospital in the Polog region and in the southwestern region of Veir Macedonia to perform laparoscopic hysterectomy! One Hospital is the only and the first hospital in the Polog region to perform this type of operation using the most modern technology. Laparoscopy generally has a shorter recovery time than open surgery. Leaves smaller […]

Sëmundjet që mund të diagnostikohen me laparoskopi gjinekologjike dhe llojet e trajtimeve laparoskopike – Dr. Kosta Vasilevski

Laparoscopy generally has a shorter recovery time than open surgery. Leaves smaller scars. A gynecologist, general surgeon, or another type of specialist can perform this procedure. Gynecological laparoscopy is an alternative to open surgery. Use a laparoscope to look inside the pelvic area. Open surgery often requires a large incision. A laparoscope is a thin, […]