Kipper

Dieta është një pjesë shumë e rëndësishme e shëndetit të njeriut. Tregjet KIPPER janë një zinxhir i suksesshëm dhe i madh i tregjeve të përhapur në të gjithë vendin, dhe shëndeti i punonjësve të tyre i besohet spitalit tonë.Zbatimi në kohë i ekzaminimeve sistematike dhe trajnimit të ndihmës së parë janë pjesë e marrëveshjes sonë të partneritetit. Rekomandimet e duhura për ruajtjen e shëndetit nga një specialist i mjekësisë në punë dhe një rekomandim për përshtatshmërinë e vendit të punës ruan shëndetin e punonjësve dhe rrit suksesin në punë.