Kirurgjia me teknologji moderne në shekullin 21, cilat operacione kryhen më shpesh? – Dr. Peter Kodovski (Specialist i Kirurgjisë së Përgjithshme)

Surgery is a branch of clinical medicine that deals with the treatment of diseases and injuries in an operative manner. The name “surgery” comes from the Greek word “Chirurgia”, which means hand and work, which literally explains the need for a precise, skillful, and experienced surgical hand for a successful operation. In order for the […]

Најбрзо закрепување со ЛАПАРОСКОПСКА ХИРУРГИЈА! – Д-р Петре Кодовски

Лапароскопија е хируршка дијагностичка процедура со помош на која се иследуваат органите во абдоменот. 🩺🥼 Најважни предности на лапароскопската хирургија се: ⬇ -помалку болки по операцијата ✔🟢 – побрзо опоравување ✔🟢 – пократок престој во болница ✔🟢 – подобри естетски резултати ✔🟢 – холецистектомија ✔🟢 – апендектомија ✔🟢 – испитувања на абдомен ✔🟢 – отстранување […]