Д-р Гордана Кипроска

Гинекологија и Aкушерство

Образование

 • Роден на 12 април 1970 година. Во Битола, Северна Македонија.
 • Основно и средно образование завршила во Скопје.
 • In 1988 she enrolled at the Medical Faculty in Skopje, at the University of Ss. Cyril and Methodius
 • Graduated in 1996 with an average grade of 9.73.
 • По дипломирањето, во текот на 1997 и 1998 година волонтирала во Специјалната болница за гинекологија и акушерство - Чаир, Скопје.
 • Во март 2000 година била вработена на Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство при Универзитетскиот клинички центар - Скопје
 • Во април 2000 година, специјализацијата по гинекологија и акушерство започна на соодветниот оддел на Медицинскиот факултет Скопје, Универзитет Св. Кирил и Методиј “.
 • Академската 2002/2003 година е запишана на постдипломски студии на Медицинскиот факултет Скопје, од областа на гинекологија и акушерство
 • Во октомври 2003 година, таа беше избрана за помлад асистент на Одделот за гинекологија и акушерство.
 • На 04.04.2005 година го положила специјалистичкиот испит и се стекнала со звање специјалист гинеколог-акушер. License number 0009441.

Работно искуство

 • По дипломирањето, во текот на 1997 и 1998 година волонтирала во Специјалната болница за гинекологија и акушерство - Чаир, Скопје.
 • Специјалист по гинекологија и акушерство на Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство од 2000-2005 година.
 • Специјалист по гинекологија и акушерство на Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство од 04.04.2005 година до 01.07.2015 година.
 • From 01.07.2015 to 01.03.2017 he works in PHI Sante Plus Hospital.
 • Од 01.03.2017 година работеше во клиниката Жан Митрев.
 • Од 2021 година работи како гинеколог-акушер во ОНЕ ХОСПИТАЛ - ТЕТОВО

Други Лекари