Доц. Д-р Драгица Зенделовска

Надворешен соработник од областа на Нутригеномијата

Образование

  • 1998год. – Дипломиран хемиски инженер на Природно – математички факултет, „Св. Кирил и Методиј’’, Скопје, Република Македонија
  • 2000год. – Магистриран хемиски инженер на Природно – математички факултет„Св. Кирил и Методиј’’, Скопје, Република Македонија
  • 2003год. – Доктор на науки во обласна на хемија – Природно – математички факултет, „Св. Кирил и Методиј’’, Скопје, Република Македонија

Работно искуство

  • Одделение за предклиничка и клиничка фармакологија со токсикологија при Медицинскиот факултет-„Св. Кирил и Методиј’’, Скопје, Република Македонија

Членство

  • Член на Друштвото на хемичари и технолози на Македонија
  • Член на фармаколошкото друштво на Македонија

Други Лекари