Лекарски уверенија

Во ПЗУ ONE Polyclinic во склоп на приватната болница ONE Hospital, успешно функционира служба по медицина на трудот. Покрај услугите предвидени со законот за безбедност при работа (систематски, периодичи, предходни, здравствени прегледи), врши и здравстевени прегледи за издавање на лекарски уверенија за различни потреби и тоа:

-Лекарско уверение за вработување

-Лекарско уверение за лиценца за негуватели, воспитувачи, адвокати, адвокатски приправници, извршители, нотари, инструктори, обезбедување и сл.

-Лекарско уверение за старателство и посвојување на деца

-Лекарско уверение за застапување на суд

-Лекарско уверение за престој во странство

-Лекарско уверение за добивање виза

-Лекарско уверение за државјанство

-Лекарско уверение за упис на студенти

-Лекарско уверение за одредување на психофизичка способност за различна намена.

Вршиме проценка на ризик на работно место и обука на Вашите вработени за давање на прва помош на работно место.

Сите горенаведени услуги, ги добивате брзо, ефикасно, само за неколку часа, изготвени и заверени од специјалсит по медицина на труд, на унифицирани обрасци од Македонско Лекарско Друштво.

Доктори

СПОДЕЛИ СО ПРИЈАТЕЛИ